برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

نویسنده

1,000,000

ریال
این نوع عضویت برای ثبت نام در همایش می بایست منتظر پذیرش داوری مقاله خود باشد. هر کد مقاله برای پذیرش نهایی می بایست مبلغ مربوطه را پرداخت نماید.

اساتید

قبل از
1393-08-15

1,000,000

ریال
بعد از
1393-08-15

1,500,000

ریال

دانشجویان

قبل از
1393-08-15

750,000

ریال
بعد از
1393-08-15

1,000,000

ریال
برای ثبت نام با این عنوان ارسال اسکن کارت دانشجویی معتبر الزامی است. (پس از انتخاب این نوع عضویت و بارگذاری فایل اسکن کارت دانشجویی منتظر تایید مدیریت سایت باشید.)

شرکت کننده آزاد

قبل از
1393-08-15

2,000,000

ریال
بعد از
1393-08-15

2,500,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.